Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden. De raad is het hoogste beslissingsorgaan in de gemeente en vergadert openbaar.
De gemeenteraad van Dantumadiel vertegenwoordigt de inwoners en bestaat uit 17 raadsleden afkomstig uit 6 politieke partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door de griffie, enkele trajectgroepen en de Rekenkamer.

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. Het zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de vraagbaak voor de raadsleden.
Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.
De griffie bestaat uit:
Griffier M.Jonker
Plaatsvervangend griffier mw. J. Alkema

De fracties van de raad kunnen twee steunfractieleden officieel laten benoemen tot steunfractielid.
Doel is om de leden meer bij het raadswerk te betrekken. Ook is het mogelijk de fractie door de benoemde steunfractieleden te laten vertegenwoordigen in commissies en bij hoorzittingen.
De steunfractieleden hebben verder toegang tot de stukken voor de raad in het raadsinformatiesysteem.

De gemeente Dantumadiel heeft een nieuwe Rekenkamer
Drie nieuwe, enthousiaste leden werden dinsdagavond 30 januari geïnstalleerd. Rinze Bos, Tieneke Clevering en Jens Brouwer zijn de nieuwe leden van de Rekenkamer. De Rekenkamer heeft een belangrijke taak in de ondersteuning bij de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad.


Elke gemeente in Nederland heeft een Rekenkamer
De Rekenkamer onderzoekt het functioneren van de gemeente: Doet de gemeenteraad haar werk goed en heeft het beleid het gewenste effect. Zowel de gemeenteraad als de inwoners krijgen zo een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de voorgenomen plannen.


De Rekenkamer is onafhankelijk en zelfstandig
Naar aanleiding van een onderzoek geeft de Rekenkamer aanbevelingen aan de gemeenteraad. Per jaar wordt door de Rekenkamer minimaal 1 onderzoek uitgevoerd.
De leden worden voor zes jaar benoemd, met de mogelijkheid om eenmalig voor zes jaar herbenoemd te worden.


Algemeen
De Rekenkamer sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacybeleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is ook de FG van de Rekenkamer.

Deze commissie beoordeelt de financiën van de gemeente en voert periodiek overleg met de accountant en portefeuillehouder financiën. Doet onderzoek van de jaarrekening op doelmatigheid en doeltreffendheid. De commissie fungeert vanuit de raad als direct aanspreekpunt voor de accountant.

De trajectgroep Omgevingswet is ingesteld om de betrokkenheid van de raad bij de invoering te bevorderen en heeft de mogelijkheid het college en de gemeenteraad te adviseren.


Daarbij heeft de trajectgroep de navolgende opdracht meegekregen:
> De trajectgroep op te dragen een voorstel te doen aan de gemeenteraad in zake de taken en bevoegdheden, met in acht neming van de volgende overwegingen:
A. Een grotere betrokkenheid van de Raad bij de complexe ontwikkelingen die betrekking hebben op de invoering van de Omgevingswet te bevorderen.
B. Het vanuit de Raad adviseren van het College van B&W bij vraagstukken in dit domein.
C. De mogelijkheid van advisering vanuit de trajectgroep aan de Raad wanneer vraagstukken op het gebied van de Omgevingswet aan de orde komen.

De raad is de werkgever van de medewerkers op de griffie en heeft deze taak gedelegeerd aan de werkgeverscommissie. Het werkgeverschap richt zich met name op de griffier, aangezien de werkgeverscommissie haar taken ten behoeve van griffiemedewerkers heeft gemandateerd aan de griffier. De werkgeverscommissie stelt ook de arbeidsvoorwaardenregelingen voor de griffie vast. Namens de gemeenteraad zijn drie raadsleden afgevaardigd in de werkgeverscommissie.

De agendacommissie beslist over de wijze waarop raadsvoorstellen behandeld worden. Er worden dus geen inhoudelijke besluiten genomen.
De agendacommissie van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter. De griffier of diens vervanger is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. De agendacommissie wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad. De agendacommissie komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. De vergaderingen van de agendacommissie zijn openbaar en worden gepubliceerd. U vindt ze onder het tabje 'Kalender', bij 'Agendacommissie'.

Deze commissie van fractievoorzitters doet aanbevelingen aan de gemeenteraad over de organisatie en het functioneren van de raad voor zover het niet betreft de taken van de agendacommissie. Voorzitter is de burgemeester; de secretaris is adviseur van het presidium. Het presidium kan door de burgemeester ook worden geraadpleegd over andere aangelegenheden de gemeente betreffende. Het presidium benoemt de werkgeverscommissie voor de griffier. Het presidium kan voorstellen doen aan de raad. De vergaderingen zijn niet openbaar.

De gemeenteraad kan, als voorbereiding op het nemen van besluiten in de raadsvergaderingen, externe belanghebbenden uitnodigen en horen in een openbare bijeenkomst. Deze bijeenkomsten helpen de gemeenteraad over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen, zodat besluiten zorgvuldig onderbouwd genomen worden. De samenstelling is afhankelijk van het onderwerp wisselend.

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (Koning en de ministers gezamenlijk) voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders 'én voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht, maar bij vergaderingen van van burgemeester en wethouders wel.


Voor een afspraak met de burgemeester, wethouders of de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
Telefoon: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl

Burgemeester en Wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente die beleid voorbereidt en uitvoert. De Burgemeester en de Wethouders zijn geen lid van de Gemeenteraad. De leden zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Burgemeester Klaas Agricola is voorzitter van het College.

Gemeentesecretaris
De burgemeester en het college worden ondersteund via het ambtelijk apparaat van de gemeente Noardeast-Fryslan. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.